nota3327
  • Hạng ...
  • Ngọc 514
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 42.86%
  • Chỉ số xã hội 28
  • Chỉ số đam mê 9.73
  • Thời gian tham gia 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có