nota3327
  • Hạng ...
  • Ngọc 515
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 46.67%
  • Chỉ số xã hội 30
  • Chỉ số đam mê 1.77
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có