mian2711
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,084
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 52.94%
  • Chỉ số xã hội 17
  • Chỉ số đam mê 3.61
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có