duylon2k
  • Hạng ...
  • Ngọc 14
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 76.92%
  • Chỉ số xã hội 26
  • Chỉ số đam mê 0.13
  • Thời gian tham gia 8 tháng 15 ngày
Giải thưởng
Chưa có