duylon2k
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 80.00%
  • Chỉ số xã hội 25
  • Chỉ số đam mê 7.09
  • Thời gian tham gia 10 ngày
Giải thưởng
Chưa có