hzgaucon
  • Hạng ...
  • Ngọc 932
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 1.00
  • Thời gian tham gia 4 tháng 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hzgaucon0 - 1 hihi112
hzgaucon1 - 3 hoangduy357