drop14112406
  • Hạng ...
  • Ngọc 540
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 9.09%
  • Chỉ số xã hội 11
  • Chỉ số đam mê 16.67
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có