phantienloi1223
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 2.00
  • Thời gian tham gia 8 tháng 24 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phantienloi12230 - 2 vitaminc
phantienloi12230 - 1 vozanhxyz