tfchicken
  • Hạng ...
  • Ngọc 50,000
  • Khiên 25
  • Tỉ lệ thắng 70.00%
  • Chỉ số xã hội 20
  • Chỉ số đam mê 9.58
  • Thời gian tham gia 7 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có