hanvt
  • Hạng ...
  • Ngọc 915
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 1
  • Chỉ số đam mê 5.00
  • Thời gian tham gia 4 tháng 22 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hanvt0 - 5 hihi112