halentiano
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 9.00
  • Thời gian tham gia 4 tháng 14 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
halentiano9 - 0 johnnnn
halentiano0 - 1 wibunotsimpttv2k7