alanway
  • Hạng 30
  • Ngọc 89,763
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 17.00
  • Thời gian tham gia 13 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
alanway1 - 14 caroforfun99999
alanway0 - 1 nhathaha
alanway0 - 1 yumkhin