linhshiba
  • Hạng ...
  • Ngọc 98
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 20.00%
  • Chỉ số xã hội 5
  • Chỉ số đam mê 27.00
  • Thời gian tham gia 10 tháng 27 ngày
Giải thưởng
Chưa có