zenduong
  • Hạng ...
  • Ngọc 751
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 25.00
  • Thời gian tham gia 10 tháng 28 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
zenduong1 - 7 linhshiba
zenduong2 - 11 hellmon1012
zenduong2 - 2 meomuop