hellmon1012
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 80.00%
  • Chỉ số xã hội 5
  • Chỉ số đam mê 34.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có