kiendz12
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,867
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 80.95%
  • Chỉ số xã hội 21
  • Chỉ số đam mê 4.15
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có