cocarom
  • Hạng ...
  • Ngọc 582
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 32.00%
  • Chỉ số xã hội 25
  • Chỉ số đam mê 7.69
  • Thời gian tham gia 5 tháng 19 ngày
Giải thưởng
Chưa có