korean
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,328
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 44.83%
  • Chỉ số xã hội 29
  • Chỉ số đam mê 4.07
  • Thời gian tham gia 10 tháng 24 ngày
Giải thưởng
Chưa có