adasdasdasdasd
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 66.67%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 3.00
  • Thời gian tham gia 4 tháng 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có