ericbaily1
  • Hạng ...
  • Ngọc 910
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 33.33%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 5.00
  • Thời gian tham gia 4 tháng 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ericbaily10 - 3 thuydung25
ericbaily10 - 1 lovewinter
ericbaily11 - 0 tieoteo12345