huyokhuy
  • Hạng ...
  • Ngọc 928
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 1
  • Chỉ số đam mê 3.00
  • Thời gian tham gia 4 tháng 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
huyokhuy0 - 3 thuydung25