quocdat9a2
  • Hạng ...
  • Ngọc 603
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 16.67%
  • Chỉ số xã hội 6
  • Chỉ số đam mê 1.09
  • Thời gian tham gia 5 tháng 21 ngày
Giải thưởng
Chưa có