quocdat9a2
  • Hạng ...
  • Ngọc 807
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 25.00%
  • Chỉ số xã hội 4
  • Chỉ số đam mê 1.09
  • Thời gian tham gia 21 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
quocdat9a20 - 3 tuoiconrong
quocdat9a21 - 0 enceallu
quocdat9a20 - 3 phuongxoan
quocdat9a21 - 5 maruko