okene2000
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 1.57
  • Thời gian tham gia 5 tháng 27 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
okene20005 - 5 tyasdba
okene20000 - 1 wibunotsimpttv2k7
okene20000 - 2 adasdasdasdasd