lethutrang
  • Hạng 70
  • Ngọc 8,054
  • Khiên 3
  • Tỉ lệ thắng 92.86%
  • Chỉ số xã hội 14
  • Chỉ số đam mê 66.00
  • Thời gian tham gia 16 ngày
Giải thưởng
Chưa có