legendneverdied
  • Hạng ...
  • Ngọc 704
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 15.38%
  • Chỉ số xã hội 13
  • Chỉ số đam mê 6.88
  • Thời gian tham gia 10 tháng 26 ngày
Giải thưởng
Chưa có