hoangvanhung
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên 1
  • Tỉ lệ thắng 4.00%
  • Chỉ số xã hội 25
  • Chỉ số đam mê 2.14
  • Thời gian tham gia 11 tháng
Giải thưởng
Chưa có