avopse
  • Hạng ...
  • Ngọc 886
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 6.00
  • Thời gian tham gia 9 tháng 6 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
avopse0 - 3 bongo
avopse0 - 3 bingan