phamductai
  • Hạng ...
  • Ngọc 683
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 16.00
  • Thời gian tham gia 7 tháng 23 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
phamductai0 - 12 thutrang
phamductai0 - 3 anhngoc9x
phamductai0 - 2 phungtien