rinrinrin
  • Hạng ...
  • Ngọc 928
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 40.00%
  • Chỉ số xã hội 10
  • Chỉ số đam mê 4.67
  • Thời gian tham gia 7 tháng 24 ngày
Giải thưởng
Chưa có