carocarocaro
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên 3
  • Tỉ lệ thắng 45.45%
  • Chỉ số xã hội 11
  • Chỉ số đam mê 1.64
  • Thời gian tham gia 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có