namanhdzvcl1
  • Hạng ...
  • Ngọc 806
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 4.00
  • Thời gian tham gia 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
namanhdzvcl10 - 7 comsatk
namanhdzvcl10 - 2 hoangduy357