hiusama
  • Hạng 61
  • Ngọc 12,278
  • Khiên 1
  • Tỉ lệ thắng 39.13%
  • Chỉ số xã hội 23
  • Chỉ số đam mê 8.50
  • Thời gian tham gia 30 ngày
Giải thưởng
Chưa có