nguyennhis0p00r
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,112
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 80.00%
  • Chỉ số xã hội 5
  • Chỉ số đam mê 1.75
  • Thời gian tham gia 4 tháng 28 ngày
Giải thưởng
Chưa có