myhueghie680
  • Hạng ...
  • Ngọc 981
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 3.00
  • Thời gian tham gia 6 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
myhueghie6800 - 1 mayakieu
myhueghie6803 - 1 thuyhoa