comsatc
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,204
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 91.67%
  • Chỉ số xã hội 12
  • Chỉ số đam mê 10.00
  • Thời gian tham gia 6 tháng 14 ngày
Giải thưởng
Chưa có