ducthuy1418
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,039
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 33.33%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 6.60
  • Thời gian tham gia 5 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ducthuy141821 - 17 hongthuy141201
ducthuy14180 - 1 comsatg
ducthuy14180 - 1 thuydung25