haoaaaaaa
  • Hạng ...
  • Ngọc 809
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 2
  • Chỉ số đam mê 10.00
  • Thời gian tham gia 6 tháng 15 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
haoaaaaaa0 - 3 hihi112
haoaaaaaa0 - 7 lejun