choichutthoi
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,041
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Chỉ số xã hội 6
  • Chỉ số đam mê 11.00
  • Thời gian tham gia 11 tháng 14 ngày
Giải thưởng
Chưa có