chapcasever
  • Hạng ...
  • Ngọc 864
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 13.00
  • Thời gian tham gia 6 tháng 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
chapcasever0 - 1 tralacmi
chapcasever0 - 4 thuydung25
chapcasever1 - 7 lolovp