ngochang2609
  • Hạng ...
  • Ngọc 911
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 5.00
  • Thời gian tham gia 11 tháng 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ngochang26090 - 1 paduc
ngochang26090 - 2 tuoiconrong
ngochang26090 - 2 hoangphuc2040