minhtoanwin
  • Hạng ...
  • Ngọc 16,100
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 97.83%
  • Chỉ số xã hội 46
  • Chỉ số đam mê 14.38
  • Thời gian tham gia 1 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có