huanrosii
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 1
  • Chỉ số đam mê 17.00
  • Thời gian tham gia 5 tháng 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
huanrosii1 - 16 vuaphapthuatkybi