tieutucbhp96
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 80.00%
  • Chỉ số xã hội 5
  • Chỉ số đam mê 3.25
  • Thời gian tham gia 6 tháng 24 ngày
Giải thưởng
Chưa có