thangnn
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 20.00%
  • Chỉ số xã hội 5
  • Chỉ số đam mê 4.60
  • Thời gian tham gia 5 tháng 11 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thangnn1 - 2 tieutucbhp96
thangnn0 - 1 cuccu
thangnn0 - 1 wibunotsimpttv2k7
thangnn0 - 1 emdangicachly
thangnn12 - 6 zhenzhen