tieumong
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 5.66%
  • Chỉ số xã hội 53
  • Chỉ số đam mê 3.10
  • Thời gian tham gia 5 tháng 24 ngày
Giải thưởng
Chưa có