kidnguyen0102
  • Hạng ...
  • Ngọc 531
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 7.69%
  • Chỉ số xã hội 13
  • Chỉ số đam mê 4.25
  • Thời gian tham gia 7 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có