loloan12
  • Hạng ...
  • Ngọc 927
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 5.00
  • Thời gian tham gia 7 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
loloan120 - 2 gaodo
loloan120 - 1 cry99
loloan121 - 2 sieuga