lolololo
  • Hạng ...
  • Ngọc 68
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 8.06%
  • Chỉ số xã hội 62
  • Chỉ số đam mê 5.87
  • Thời gian tham gia 1 năm
Giải thưởng
Chưa có