kimhanlong
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 41
  • Chỉ số đam mê 6.70
  • Thời gian tham gia 7 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có