thanhpro123h
  • Hạng ...
  • Ngọc 689
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 10
  • Chỉ số đam mê 7.50
  • Thời gian tham gia 7 tháng 5 ngày
Giải thưởng
Chưa có