minhthong2109
  • Hạng ...
  • Ngọc 851
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 11.11%
  • Chỉ số xã hội 9
  • Chỉ số đam mê 2.11
  • Thời gian tham gia 7 tháng 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có