namtacozz
  • Hạng ...
  • Ngọc 892
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 14.29%
  • Chỉ số xã hội 7
  • Chỉ số đam mê 2.43
  • Thời gian tham gia 6 tháng 12 ngày
Giải thưởng
Chưa có